Non-Abelian Chiral Spin Liquid on the Kagome Lattice

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Date: 
2015-09-01
Author(s): 

Zheng-Xin Liu, Hong-Hao Tu, Ying-Hai Wu, Rong-Qiang He, Xiong-Jun Liu, Yi Zhou, and Tai-Kai Ng

Reference: 

arXiv:1509.00391